ختم صلوات حضرت صاحب الزمان علیه السلام

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

ختم صلوات در هفته بیست و هفتم

لسیت اسامی شرکت کنندگان در ختم صلوات بیست و هفتم  

از تاریخ4/10/89 لغایت 10/10/89

لازم به ذكر است كه تعداد صلوات مختومه در اين هفته برابرست با       28600    شاخه گل

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد

ردیف

نام ونام خانوادگی

تعداد

1

حاج رحیم رحیمیان

1100

2

محمود نصیری

110

3

شهرام ودادی کیا

220

4

حمید صرفی

110

5

ابوالقاسم قاسمی

440

6

شاکر پرتوی

220

7

مرتضی تکلو

660

8

عباس خلیلی

770

9

سعید شعبانی

220

10

سید سجاد حسینی

110

11

حسین نصیری

110

12

میلاد آقایی

110

13

محمد اخوان

110

14

رضا قاسمی

550

15

سید مسعود صالحی

110

16

رضا قاسمی 2

550

17

خ عزيزي

770

18

صالحی 2

110

19

رضا زیوری

110

20

محمد مرادنژاد

110

21

میلاد رجبی

110

22

سید مهرداد مصطفوی

770

23

علی اصغر خدایی

110

24

اکبر درجزینی

110

25

مصطفی خراطی

770

26

حسین اصلانی

440

27

فؤاد حمیدی

770

28

مجتبی شعبانی

770

29

حسن شمس

220

30

حسین صرفی

220

31

محمد زیوری

220

32

علی مرسلی

330

33

خ وثوق 1

990

34

خ وثوق 2

550

35

حمید قاسمی

660

36

خ شفائی 1

770

37

خ شفائی 2

770

38

خ شفائی 3

770

39

ابوالقاسم قاسمی 2

770

40

حمید زیوری

770

41

نبی ربیعی

770

42

سید وحید موسایی

1650

43

محمود تکلو

770

44

علی نظریان

1540

45

عباس صرفی

110

46

قنبر بهلولی

110

47

محمد سرخیل

770

48

سرخیل 2

220

49

وحید برجی

1210

50

حمید صفری

110

51

سعید شعبانی 2

220

52

آرش اکبری

330

53

مهدی حاجی زاده

550

54

سجاد تسبیحی

770

55

محمد کریمیان

330

56

محمدرضا تهرانی

110

57

امين توتونچي

110

58

محمدرسول صلاحی

770

59

حجت رحیمیان

330

60

مجید رحیمیان

330

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی 1389ساعت 13:59  توسط ابوالقاسم  | 

ختم صلوات در هفته بیست و ششم

لسیت اسامی شرکت کنندگان در ختم صلوات بیست و ششم  

از تاریخ27/9/89 لغایت 3/10/89

لازم به ذكر است كه تعداد صلوات مختومه در اين هفته برابرست با       28600    شاخه گل

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد

ردیف

نام ونام خانوادگی

تعداد

1

حاج رحیم رحیمیان

1100

2

محمود نصیری

110

3

شهرام ودادی کیا

220

4

حمید صرفی

110

5

ابوالقاسم قاسمی

440

6

شاکر پرتوی

220

7

مرتضی تکلو

660

8

عباس خلیلی

770

9

سعید شعبانی

220

10

سید سجاد حسینی

110

11

حسین نصیری

110

12

میلاد آقایی

110

13

محمد اخوان

110

14

رضا قاسمی

550

15

سید مسعود صالحی

110

16

رضا قاسمی 2

550

17

خ عزيزي

770

18

صالحی 2

110

19

رضا زیوری

110

20

محمد مرادنژاد

110

21

میلاد رجبی

110

22

سید مهرداد مصطفوی

770

23

علی اصغر خدایی

110

24

اکبر درجزینی

110

25

مصطفی خراطی

770

26

حسین اصلانی

440

27

فؤاد حمیدی

770

28

مجتبی شعبانی

770

29

حسن شمس

220

30

حسین صرفی

220

31

محمد زیوری

220

32

علی مرسلی

330

33

خ وثوق 1

990

34

خ وثوق 2

550

35

حمید قاسمی

660

36

خ شفائی 1

770

37

خ شفائی 2

770

38

خ شفائی 3

770

39

ابوالقاسم قاسمی 2

770

40

حمید زیوری

770

41

نبی ربیعی

770

42

سید وحید موسایی

1650

43

محمود تکلو

770

44

علی نظریان

1540

45

عباس صرفی

110

46

قنبر بهلولی

110

47

محمد سرخیل

770

48

سرخیل 2

220

49

وحید برجی

1210

50

حمید صفری

110

51

سعید شعبانی 2

220

52

آرش اکبری

330

53

مهدی حاجی زاده

550

54

سجاد تسبیحی

770

55

محمد کریمیان

330

56

محمدرضا تهرانی

110

57

امين توتونچي

110

58

محمدرسول صلاحی

770

59

حجت رحیمیان

330

60

مجید رحیمیان

330

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی 1389ساعت 13:58  توسط ابوالقاسم  | 

ختم صلوات در هفته بیست و ششم

لسیت اسامی شرکت کنندگان در ختم صلوات بیست و ششم  

از تاریخ27/9/89 لغایت 3/10/89

لازم به ذكر است كه تعداد صلوات مختومه در اين هفته برابرست با       28600    شاخه گل

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد

ردیف

نام ونام خانوادگی

تعداد

1

حاج رحیم رحیمیان

1100

2

محمود نصیری

110

3

شهرام ودادی کیا

220

4

حمید صرفی

110

5

ابوالقاسم قاسمی

440

6

شاکر پرتوی

220

7

مرتضی تکلو

660

8

عباس خلیلی

770

9

سعید شعبانی

220

10

سید سجاد حسینی

110

11

حسین نصیری

110

12

میلاد آقایی

110

13

محمد اخوان

110

14

رضا قاسمی

550

15

سید مسعود صالحی

110

16

رضا قاسمی 2

550

17

خ عزيزي

770

18

صالحی 2

110

19

رضا زیوری

110

20

محمد مرادنژاد

110

21

میلاد رجبی

110

22

سید مهرداد مصطفوی

770

23

علی اصغر خدایی

110

24

اکبر درجزینی

110

25

مصطفی خراطی

770

26

حسین اصلانی

440

27

فؤاد حمیدی

770

28

مجتبی شعبانی

770

29

حسن شمس

220

30

حسین صرفی

220

31

محمد زیوری

220

32

علی مرسلی

330

33

خ وثوق 1

990

34

خ وثوق 2

550

35

حمید قاسمی

660

36

خ شفائی 1

770

37

خ شفائی 2

770

38

خ شفائی 3

770

39

ابوالقاسم قاسمی 2

770

40

حمید زیوری

770

41

نبی ربیعی

770

42

سید وحید موسایی

1650

43

محمود تکلو

770

44

علی نظریان

1540

45

عباس صرفی

110

46

قنبر بهلولی

110

47

محمد سرخیل

770

48

سرخیل 2

220

49

وحید برجی

1210

50

حمید صفری

110

51

سعید شعبانی 2

220

52

آرش اکبری

330

53

مهدی حاجی زاده

550

54

سجاد تسبیحی

770

55

محمد کریمیان

330

56

محمدرضا تهرانی

110

57

امين توتونچي

110

58

محمدرسول صلاحی

770

59

حجت رحیمیان

330

60

مجید رحیمیان

330

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی 1389ساعت 13:58  توسط ابوالقاسم  | 

ختم صلوات در هفتهبیست و ژنجم

لسیت اسامی شرکت کنندگان در ختم صلوات بیست و پنجم  

از تاریخ20/9/89 لغایت 26/9/89

لازم به ذكر است كه تعداد صلوات مختومه در اين هفته برابرست با       28600    شاخه گل

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد

ردیف

نام ونام خانوادگی

تعداد

1

حاج رحیم رحیمیان

1100

2

محمود نصیری

110

3

شهرام ودادی کیا

220

4

حمید صرفی

110

5

ابوالقاسم قاسمی

440

6

شاکر پرتوی

220

7

مرتضی تکلو

660

8

عباس خلیلی

770

9

سعید شعبانی

220

10

سید سجاد حسینی

110

11

حسین نصیری

110

12

میلاد آقایی

110

13

محمد اخوان

110

14

رضا قاسمی

550

15

سید مسعود صالحی

110

16

رضا قاسمی 2

550

17

خ عزيزي

770

18

صالحی 2

110

19

رضا زیوری

110

20

محمد مرادنژاد

110

21

میلاد رجبی

110

22

سید مهرداد مصطفوی

770

23

علی اصغر خدایی

110

24

اکبر درجزینی

110

25

مصطفی خراطی

770

26

حسین اصلانی

440

27

فؤاد حمیدی

770

28

مجتبی شعبانی

770

29

حسن شمس

220

30

حسین صرفی

220

31

محمد زیوری

220

32

علی مرسلی

330

33

خ وثوق 1

990

34

خ وثوق 2

550

35

حمید قاسمی

660

36

خ شفائی 1

770

37

خ شفائی 2

770

38

خ شفائی 3

770

39

ابوالقاسم قاسمی 2

770

40

حمید زیوری

770

41

نبی ربیعی

770

42

سید وحید موسایی

1650

43

محمود تکلو

770

44

علی نظریان

1540

45

عباس صرفی

110

46

قنبر بهلولی

110

47

محمد سرخیل

770

48

سرخیل 2

220

49

وحید برجی

1210

50

حمید صفری

110

51

سعید شعبانی 2

220

52

آرش اکبری

330

53

مهدی حاجی زاده

550

54

سجاد تسبیحی

770

55

محمد کریمیان

330

56

محمدرضا تهرانی

110

57

امين توتونچي

110

58

محمدرسول صلاحی

770

59

حجت رحیمیان

330

60

مجید رحیمیان

330

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی 1389ساعت 13:57  توسط ابوالقاسم  | 

ختم صلوات هفته بیست و چهارم

لسیت اسامی شرکت کنندگان در ختم صلوات بیست و چهارم  

از تاریخ13/9/89 لغایت 19/9/89

لازم به ذكر است كه تعداد صلوات مختومه در اين هفته برابرست با       28600    شاخه گل

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد

ردیف

نام ونام خانوادگی

تعداد

1

حاج رحیم رحیمیان

1100

2

محمود نصیری

110

3

شهرام ودادی کیا

220

4

حمید صرفی

110

5

ابوالقاسم قاسمی

440

6

شاکر پرتوی

220

7

مرتضی تکلو

660

8

عباس خلیلی

770

9

سعید شعبانی

220

10

سید سجاد حسینی

110

11

حسین نصیری

110

12

میلاد آقایی

110

13

محمد اخوان

110

14

رضا قاسمی

550

15

سید مسعود صالحی

110

16

رضا قاسمی 2

550

17

خ عزيزي

770

18

صالحی 2

110

19

رضا زیوری

110

20

محمد مرادنژاد

110

21

میلاد رجبی

110

22

سید مهرداد مصطفوی

770

23

علی اصغر خدایی

110

24

اکبر درجزینی

110

25

مصطفی خراطی

770

26

حسین اصلانی

440

27

فؤاد حمیدی

770

28

مجتبی شعبانی

770

29

حسن شمس

220

30

حسین صرفی

220

31

محمد زیوری

220

32

علی مرسلی

330

33

خ وثوق 1

990

34

خ وثوق 2

550

35

حمید قاسمی

660

36

خ شفائی 1

770

37

خ شفائی 2

770

38

خ شفائی 3

770

39

ابوالقاسم قاسمی 2

770

40

حمید زیوری

770

41

نبی ربیعی

770

42

سید وحید موسایی

1650

43

محمود تکلو

770

44

علی نظریان

1540

45

عباس صرفی

110

46

قنبر بهلولی

110

47

محمد سرخیل

770

48

سرخیل 2

220

49

وحید برجی

1210

50

حمید صفری

110

51

سعید شعبانی 2

220

52

آرش اکبری

330

53

مهدی حاجی زاده

550

54

سجاد تسبیحی

770

55

محمد کریمیان

330

56

محمدرضا تهرانی

110

57

امين توتونچي

110

58

محمدرسول صلاحی

770

59

حجت رحیمیان

330

60

مجید رحیمیان

330

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی 1389ساعت 13:56  توسط ابوالقاسم  | 

ختم صلوات هفته بیست و سوم

لسیت اسامی شرکت کنندگان در ختم صلوات بیست و سوم  

از تاریخ6/9/89 لغایت 12/9/89

لازم به ذكر است كه تعداد صلوات مختومه در اين هفته برابرست با       28600    شاخه گل

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد

ردیف

نام ونام خانوادگی

تعداد

1

حاج رحیم رحیمیان

1100

2

محمود نصیری

110

3

شهرام ودادی کیا

220

4

حمید صرفی

110

5

ابوالقاسم قاسمی

440

6

شاکر پرتوی

220

7

مرتضی تکلو

660

8

عباس خلیلی

770

9

سعید شعبانی

220

10

سید سجاد حسینی

110

11

حسین نصیری

110

12

میلاد آقایی

110

13

محمد اخوان

110

14

رضا قاسمی

550

15

سید مسعود صالحی

110

16

رضا قاسمی 2

550

17

خ عزيزي

770

18

صالحی 2

110

19

رضا زیوری

110

20

محمد مرادنژاد

110

21

میلاد رجبی

110

22

سید مهرداد مصطفوی

770

23

علی اصغر خدایی

110

24

اکبر درجزینی

110

25

مصطفی خراطی

770

26

حسین اصلانی

440

27

فؤاد حمیدی

770

28

مجتبی شعبانی

770

29

حسن شمس

220

30

حسین صرفی

220

31

محمد زیوری

220

32

علی مرسلی

330

33

خ وثوق 1

990

34

خ وثوق 2

550

35

حمید قاسمی

660

36

خ شفائی 1

770

37

خ شفائی 2

770

38

خ شفائی 3

770

39

ابوالقاسم قاسمی 2

770

40

حمید زیوری

770

41

نبی ربیعی

770

42

سید وحید موسایی

1650

43

محمود تکلو

770

44

علی نظریان

1540

45

عباس صرفی

110

46

قنبر بهلولی

110

47

محمد سرخیل

770

48

سرخیل 2

220

49

وحید برجی

1210

50

حمید صفری

110

51

سعید شعبانی 2

220

52

آرش اکبری

330

53

مهدی حاجی زاده

550

54

سجاد تسبیحی

770

55

محمد کریمیان

330

56

محمدرضا تهرانی

110

57

امين توتونچي

110

58

محمدرسول صلاحی

770

59

حجت رحیمیان

330

60

مجید رحیمیان

330

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی 1389ساعت 13:55  توسط ابوالقاسم  | 

ختم صلوات هفته بیست و دوم

لسیت اسامی شرکت کنندگان در ختم صلوات بیست و دوم  

از تاریخ29/8/89 لغایت 5/9/89

لازم به ذكر است كه تعداد صلوات مختومه در اين هفته برابرست با       28600    شاخه گل

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد

ردیف

نام ونام خانوادگی

تعداد

1

حاج رحیم رحیمیان

1100

2

محمود نصیری

110

3

شهرام ودادی کیا

220

4

حمید صرفی

110

5

ابوالقاسم قاسمی

440

6

شاکر پرتوی

220

7

مرتضی تکلو

660

8

عباس خلیلی

770

9

سعید شعبانی

220

10

سید سجاد حسینی

110

11

حسین نصیری

110

12

میلاد آقایی

110

13

محمد اخوان

110

14

رضا قاسمی

550

15

سید مسعود صالحی

110

16

رضا قاسمی 2

550

17

خ عزيزي

770

18

صالحی 2

110

19

رضا زیوری

110

20

محمد مرادنژاد

110

21

میلاد رجبی

110

22

سید مهرداد مصطفوی

770

23

علی اصغر خدایی

110

24

اکبر درجزینی

110

25

مصطفی خراطی

770

26

حسین اصلانی

440

27

فؤاد حمیدی

770

28

مجتبی شعبانی

770

29

حسن شمس

220

30

حسین صرفی

220

31

محمد زیوری

220

32

علی مرسلی

330

33

خ وثوق 1

990

34

خ وثوق 2

550

35

حمید قاسمی

660

36

خ شفائی 1

770

37

خ شفائی 2

770

38

خ شفائی 3

770

39

ابوالقاسم قاسمی 2

770

40

حمید زیوری

770

41

نبی ربیعی

770

42

سید وحید موسایی

1650

43

محمود تکلو

770

44

علی نظریان

1540

45

عباس صرفی

110

46

قنبر بهلولی

110

47

محمد سرخیل

770

48

سرخیل 2

220

49

وحید برجی

1210

50

حمید صفری

110

51

سعید شعبانی 2

220

52

آرش اکبری

330

53

مهدی حاجی زاده

550

54

سجاد تسبیحی

770

55

محمد کریمیان

330

56

محمدرضا تهرانی

110

57

امين توتونچي

110

58

محمدرسول صلاحی

770

59

حجت رحیمیان

330

60

مجید رحیمیان

330

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی 1389ساعت 13:55  توسط ابوالقاسم  | 

ختم صلوات هفته بیست و یکم

لسیت اسامی شرکت کنندگان در ختم صلوات بیست و یکم  

از تاریخ22/8/89 لغایت 28/8/89

لازم به ذكر است كه تعداد صلوات مختومه در اين هفته برابرست با       28600    شاخه گل

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد

ردیف

نام ونام خانوادگی

تعداد

1

حاج رحیم رحیمیان

1100

2

محمود نصیری

110

3

شهرام ودادی کیا

220

4

حمید صرفی

110

5

ابوالقاسم قاسمی

440

6

شاکر پرتوی

220

7

مرتضی تکلو

660

8

عباس خلیلی

770

9

سعید شعبانی

220

10

سید سجاد حسینی

110

11

حسین نصیری

110

12

میلاد آقایی

110

13

محمد اخوان

110

14

رضا قاسمی

550

15

سید مسعود صالحی

110

16

رضا قاسمی 2

550

17

خ عزيزي

770

18

صالحی 2

110

19

رضا زیوری

110

20

محمد مرادنژاد

110

21

میلاد رجبی

110

22

سید مهرداد مصطفوی

770

23

علی اصغر خدایی

110

24

اکبر درجزینی

110

25

مصطفی خراطی

770

26

حسین اصلانی

440

27

فؤاد حمیدی

770

28

مجتبی شعبانی

770

29

حسن شمس

220

30

حسین صرفی

220

31

محمد زیوری

220

32

علی مرسلی

330

33

خ وثوق 1

990

34

خ وثوق 2

550

35

حمید قاسمی

660

36

خ شفائی 1

770

37

خ شفائی 2

770

38

خ شفائی 3

770

39

ابوالقاسم قاسمی 2

770

40

حمید زیوری

770

41

نبی ربیعی

770

42

سید وحید موسایی

1650

43

محمود تکلو

770

44

علی نظریان

1540

45

عباس صرفی

110

46

قنبر بهلولی

110

47

محمد سرخیل

770

48

سرخیل 2

220

49

وحید برجی

1210

50

حمید صفری

110

51

سعید شعبانی 2

220

52

آرش اکبری

330

53

مهدی حاجی زاده

550

54

سجاد تسبیحی

770

55

محمد کریمیان

330

56

محمدرضا تهرانی

110

57

امين توتونچي

110

58

محمدرسول صلاحی

770

59

حجت رحیمیان

330

60

مجید رحیمیان

330

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آبان 1389ساعت 18:31  توسط ابوالقاسم  | 

ختم صلوات هفته بیستم

لسیت اسامی شرکت کنندگان در ختم صلوات بیستم  

از تاریخ15/8/89 لغایت 21/8/89

لازم به ذكر است كه تعداد صلوات مختومه در اين هفته برابرست با       28600   شاخه گل

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد

ردیف

نام ونام خانوادگی

تعداد

1

حاج رحیم رحیمیان

1100

2

محمود نصیری

110

3

شهرام ودادی کیا

220

4

حمید صرفی

110

5

ابوالقاسم قاسمی

440

6

شاکر پرتوی

220

7

مرتضی تکلو

660

8

عباس خلیلی

770

9

سعید شعبانی

220

10

سید سجاد حسینی

110

11

حسین نصیری

110

12

میلاد آقایی

110

13

محمد اخوان

110

14

رضا قاسمی

550

15

سید مسعود صالحی

110

16

رضا قاسمی 2

550

17

خ عزيزي

770

18

صالحی 2

110

19

رضا زیوری

110

20

محمد مرادنژاد

110

21

میلاد رجبی

110

22

سید مهرداد مصطفوی

770

23

علی اصغر خدایی

110

24

اکبر درجزینی

110

25

مصطفی خراطی

770

26

حسین اصلانی

440

27

فؤاد حمیدی

770

28

مجتبی شعبانی

770

29

حسن شمس

220

30

حسین صرفی

220

31

محمد زیوری

220

32

علی مرسلی

330

33

خ وثوق 1

990

34

خ وثوق 2

550

35

حمید قاسمی

660

36

خ شفائی 1

770

37

خ شفائی 2

770

38

خ شفائی 3

770

39

ابوالقاسم قاسمی 2

770

40

حمید زیوری

770

41

نبی ربیعی

770

42

سید وحید موسایی

1650

43

محمود تکلو

770

44

علی نظریان

1540

45

عباس صرفی

110

46

قنبر بهلولی

110

47

محمد سرخیل

770

48

سرخیل 2

220

49

وحید برجی

1210

50

حمید صفری

110

51

سعید شعبانی 2

220

52

آرش اکبری

330

53

مهدی حاجی زاده

550

54

سجاد تسبیحی

770

55

محمد کریمیان

330

56

محمدرضا تهرانی

110

57

امين توتونچي

110

58

محمدرسول صلاحی

770

59

حجت رحیمیان

330

60

مجید رحیمیان

330

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آبان 1389ساعت 18:30  توسط ابوالقاسم  | 

ختم صلوات هفته نوزدهم

لسیت اسامی شرکت کنندگان در ختم صلوات هفته نوزدهم  

از تاریخ 8/8/89 لغایت 19/8/89

لازم به ذكر است كه تعداد صلوات مختومه در اين هفته برابرست با 27۲۸0 شاخه گل

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد

ردیف

نام ونام خانوادگی

تعداد

1

حاج رحیم رحیمیان

1100

2

محمود نصیری

110

3

شهرام ودادی کیا

220

4

حمید صرفی

110

5

ابوالقاسم قاسمی

440

6

شاکر پرتوی

220

7

مرتضی تکلو

660

8

عباس خلیلی

770

9

سعید شعبانی

220

10

سید سجاد حسینی

110

11

حسین نصیری

110

12

میلاد آقایی

110

13

محمد اخوان

110

14

رضا قاسمی

550

15

سید مسعود صالحی

110

16

رضا قاسمی 2

550

17

 خ عزیزی

۷۷۰

18

صالحی 2

110

19

رضا زیوری

110

20

محمد مرادنژاد

110

21

میلاد رجبی

110

22

سید مهرداد مصطفوی

770

23

علی اصغر خدایی

110

24

اکبر درجزینی

110

25

مصطفی خراطی

770

26

حسین اصلانی

440

27

فؤاد حمیدی

770

28

مجتبی شعبانی

770

29

حسن شمس

220

30

حسین صرفی

220

31

محمد زیوری

220

32

علی مرسلی

330

33

خ وثوق 1

990

34

خ وثوق 2

550

35

حمید قاسمی

660

36

خ شفائی 1

770

37

خ شفائی 2

770

38

خ شفائی 3

770

39

ابوالقاسم قاسمی 2

770

40

حمید زیوری

770

41

نبی ربیعی

770

42

سید وحید موسایی

1650

43

محمود تکلو

770

44

علی نظریان

1540

45

عباس صرفی

110

46

قنبر بهلولی

110

47

محمد سرخیل

770

48

سرخیل 2

220

49

وحید برجی

1210

50

حمید صفری

110

51

سعید شعبانی 2

220

52

آرش اکبری

330

53

مهدی حاجی زاده

550

54

سجاد تسبیحی

770

55

محمد کریمیان

330

56

محمدرضا تهرانی

110

57

امين توتونچي

110

58

خ عزيزي

770

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آبان 1389ساعت 17:13  توسط ابوالقاسم  | 

مطالب قدیمی‌تر